Hi! I am Simon
您好!我係酒星

欲將無奈化為酒,無奈酒入愁腸愁更愁,無奈時候想到酒,飲酒時候未必是無奈。美酒不妨共享,苦杯我願獨嚐。得意舉杯慶祝莫忘形,失落醉候時機莫氣餒,眾人皆醒我獨醉,不讓名利困 我思,酒醉還有三分醒,再醉三分又何如?My Web Logo : http://simonwongsm.webs.com